REGULAMIN PRACOWNI NAUKOWEJ
ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
IM. KS. W. PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

 

§1

 1. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej ma obowiązek wpisać się do księgi ewidencji archiwalnej.
 2. Archiwum udostępnia zgromadzone materiały wszystkim zainteresowanym w pracowni naukowej za wyjątkiem akt zastrzeżonych. Zezwolenia na korzystanie z akt zastrzeżonych udziela Arcybiskup Częstochowski.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może odmówić udostępniania materiałów archiwalnych.
 4. Korzystanie ze zbiorów Archiwum może nieść zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Archiwum nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Archiwum nie wypożycza materiałów archiwalnych za zewnątrz.
 6. Korzystający powinien przedstawić pismo polecające od swojego promotora, uczelni, instytucji, organizacji lub własnego proboszcza (oprócz samodzielnych pracowników naukowych i poszukiwaczy własnej genealogii).

§2

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu lub niestosowanie się do poleceń pracownika Archiwum może skutkować stałym lub czasowym cofnięciem zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych.
 3. Pracownia naukowa czynna jest we wtorek, czwartek w godz. 14.00 - 18.00 i środa, piątek w godz. 9.00 - 13.00 za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych oraz innych uzasadnionych przyczyn. W okresie lipiec -sierpień i 24 grudnia - 6 stycznia pracownia naukowa jest nieczynna.
 4. Pracownia naukowa wyposażona jest w odpowiednie inwentarze, katalogi i opracowania.
 5. Osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie z materiałów archiwalnych jednocześnie uprawnione są do korzystania z księgozbioru podręcznego, jaki znajduje się w pracowni naukowej.

§3

 1. Przebywający w pracowni naukowej mogą mieć przy sobie tylko pomoce naukowe. Okrycie wierzchnie i parasole należy zostawić w szatni.
 2. Korzystanie z materiałów archiwalnych nie powinno zakłócać pracy innym osobom.
 3. W pracowni naukowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 4. Korzystanie z komputerów osobistych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych wymaga zgody dyrektora Archiwum.
 5. Do pracowni naukowej nie wolno wnosić przedmiotów i substancji (w tym artykułów spożywczych) mogących spowodować uszkodzenie materiałów archiwalnych.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów archiwalnych i wyposażenia Archiwum.

§4

 1. Materiały archiwalne udostępniane są w formie elektronicznej (cyfrowej), w postaci mikrofilmów i oryginalnych akt lub dokumentów. Priorytet wśród powyższych form udostępniania stanowią wszelkiego rodzaju reprodukcje (materiał zdigitalizowany, zmikrofilmowany lub skserowany).
 2. Zasadniczo kwerenda genealogiczna odbywa się w formie elektronicznej.
 3. Ze względu na ilość stanowisk pracy wymagana jest wcześniejsza ich rezerwacja osobiście, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Archiwum nie prowadzi żadnych kwerend genealogicznych oraz nie podejmuje się czytania i tłumaczenia zapisów metrykalnych.
 5. Reprodukowanie udostępnianych drogą elektroniczną materiałów jest odpłatne i wykonuje je wyłącznie pracownik Archiwum (wydruk komputerowy).

§5

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z materiałów archiwalnych (oprócz formy elektronicznej) należy wypełnić pisemne zamówienie (formularz nr 1).
 2. W zamówieniu tym należy podać:
  a.    sygnaturę akt,
  b.   temat pracy i jej ramy chronologiczne,
  c.   stanowisko i miejsce pracy użytkownika,
  d.   adres zamieszkania użytkownika,
  e.   zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,
  f.    zobowiązanie do dostarczenia na rzecz Archiwum jednego egzemplarza opublikowanej pracy, powstałej w oparciu o wykorzystane materiały archiwalne.
 3. Potrzebne do złożenia zamówienia informacje o materiałach archiwalnych wyszukuje się samodzielnie na podstawie inwentarzy, katalogów i innych opracowań.
 4. Udostępniane jednostki archiwalne zaopatrzone są w metryczki (rejestr użytkowników), które należy właściwie wypełnić.
 5. Użytkownik może zamówić jednorazowo 5 jednostek archiwalnych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach limit ten może zostać zmieniony.
 6. Na oryginałach należy pracować w białych bawełnianych rękawiczkach.
 7. Zabrania się udostępniania materiałów archiwalnych innym osobom przebywającym w pracowni naukowej.
 8. Nie wolno zmieniać porządku układu dokumentów i aktów w jednostkach archiwalnych.
 9. Zabrania się sporządzania notatek na papierze położonym bezpośrednio na udostępnionych materiałach archiwalnych.
 10. Po zakończeniu kwerendy użytkownik ma obowiązek osobiście zwrócić udostępnione materiały archiwalne.
 11. W celu zabezpieczenia interesów Archiwum oraz praw osób trzecich każdy użytkownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o wykorzystaniu materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze przede wszystkim ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich (formularz nr 2).

 

Częstochowa, 18 września 2012 r.
L.dz. 934


 


© 2012-2018 - Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewiczaa w Częstochowie